Klimatförändringar kräver investeringar

Utvecklingen mot ett mer extremt väder där torra perioder varvas med väldigt blöta och ett ökat antal stormar tillsammans med en högre havsnivå, gör att Gotlands kommun måste genomföra investeringar inom VA-försörjningen på ön. Det skriver tekniska förvaltningen i rapporten ”Strategi för den kommunala VA-försörjningen”.

Ett högt vattenstånd gör att det måste finnas beredskap för att vatten inte kommer in i ledningarna bakvägen och att vatten måste pumpas ut i havet istället för att rinna på självfall, som i dag.

Ett annat problem är att reningsverken i många fall ligger lågt placerade. Stormar och kraftigt regn kan också innebära risk för översvämningar och höga flöden som dagvattennätet inte kan ta emot.

Förändringar i nederbördsmönstret innebär att tillgången på grundvatten kan bli mer osäker. Torrperioder kommer att göra att många enskilda brunnar sinar eller får sämre kvalitet och det kommer troligen att öka efterfrågan på kommunal vattenförsörjning.

Kommunen måste göra de rätta investeringarna i tid, skriver rapportförfattarna (Ulrika Jägerup, Jonas Aaw, Göran Blomgren, Sten Reutervik).