LRF-stämman

Bättre service behövs på landet

Jakt på skarv, bättre ljud i radion, kritik mot hastighetssänkningar och bättre service på landsbygden. Det är några av jordbrukarnas krav som presenteras på LRF-stämman i morgon fredag.

På stämman ska ett 10-tal motioner behandlas och dessutom kommer lantbrukarna att få miljötips från förbundets miljöchef.

Bland motionerna finns krav på att införa jakt på skarv och häger för att skydda det kustnära fisket.

På södra Gotland har bönderna svårt att höra radioutsändningarna och vill därför att det sätts upp en slavsändare på södra ön.

Lantbrukarna i Dalhem irriteras över vägverkets hastighetsbegränsningar som de anser saknar förankring bland lokalbefolkningen. För att minska trafikolyckorna vill de att vägverket istället satsar på ökad trafiksäkerhet genom investeringar i bättre vägar.

I Stenkyrka-Lummelunda ifrågasätts Statens Lantbruksuniversitets köp av Hallfreda gård i Follingbo. Här vill lantbrukarna veta varför gården köptes och om det finns några planer på försöksodlingar framöver.

Flera andra motioner handlar om kritik mot försämringar på den gotländska landsbygden. Det blir längre till postlådorna, service försvinner och kostnaderna för drivmedel ökar.

Dessutom tycker Karlsökustens lantbrukare att förutsättningarna för strandbete försämras. Både med Jordbruksverkets nya regler för betesstöd och med länsstyrelsens röjningar.

Bönderna i Fide och Hoburg oroas över tillgången på veterinärer på södra Gotland framöver. De är bland annat starkt kritiska till förslaget att avveckla distriktsverterinärorganisationen.