برنامه ی نوروزی پژواک پنج‌شنبه ۲۰ مارس ۲۰۰۸، ۱ فروردین ۱۳۸۷

تهیه کننده: طاهر جام برسنگ

مجریان: زینت هاشمی، محمد عقیلی