Kritiska landstingsrevisorer kräver besked

Landstingets revisorer har en rad frågeställningar efter granskningen av 2007 års bokslut. Man vill nu därför redovisa sina iakttagelser och synpunkter för landstingsstyrelsen vid en överläggning den 31 mars.

Det handlar bland annat om mammografin i Värmland där landstingsfullmäktige beslutat att landstingsstyrelsen skulle ge en årlig redovisning till fullmäktige för deltagande i screening. Nu undrar revisorerna om styrelsen gett någon sådan redovisning.

När det gäller budgetfördelningen för 2007 pekade revisorerna på svårigheter med de nya budgetförutsättingarna när det gäller bland annat läkemedel, regionsjukvård och sparbeting. Styrelsens svar till revisorerna var att verksamheterna skulle klara detta, men eftersom de inte har gjort det vill nu revisorerna veta varför landstingsstyrelsens svar var felaktigt.

Revisorerna vill också veta vilken uppföljning som ska göras med anledning av den ekonomiska utvecklingen och de obalanser som konstaterats under 2007 och vilka åtgärder som kommer att vidtas om det även råder obalanser i årets delårsrapporter.

Revisorerna vill också veta hur landstingsstrelsen ska finansiera investeringarna i byggnader för rättspsykiatri, psykiatri och medicinsk service.

Och även vad landstingsstyrelsen ska göra för att dämpa kostnadsökningen när det gäller högspecialiserad vård under 2008, som blev betydligt dyrare än beräknat 2007.