Falun

Våldet på lasarettsakuten ökar

Hot och våld mot personal på akutmottagningen i Falun har ökat markant under det senaste åren. Även om det inte förs statsitik på akuten i Falun över hur mycket hot och hur ofta det inträffar, så upplever personalen en rejäl ökning. Att det generellt är en ökning bekräftas av Annika Hultin, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Annika Hultin på Arbetsmilöverket tror att det ökade våldet hänger samman med den ökade våldstendensen i samhället. Det är patienter men även anhöriga som uppträder hotfullt. Ibland använder de våld mot personalen.

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten. Flera akutmottagningar har tvingats anlita vakter för att öka säkerheten för de anställda.

Men Annika Hultin anser att dagens rutiner inom akutsjukvården ofta är omoderna och bristfälliga:

– Det finns många inga rutiner eller är ofullständiga. Tillsammans med fackliga skyddsombuden bör arbetsgivaren göra en riskbedömning och åtgärda de risker som då kommer fram, säger Annika Hultin.