Småspararkommission får nobben

Flera tunga remissinstanser säger nej till Finansinspektionens förslag att tillsätta en kommission som skulle ta tillvara småspararnas intressen. Tanken var att kommissionen, som skulle arbeta fyra till fem år, skulle stärka konsumentskyddet på det finansiella området. Remissinstanserna svarar att det redan finns myndigheter som kan sköta det.

Advokatsamfundet, Konkurrensverket, Konsumentvägledarnas förening, Statskontoret samt Fondbolagens Förening tycker att i stället ska de myndigheter som redan finns satsa mer på att hjälpa småspararna.

– Vi tycker det rimmar dåligt med statsmakternas riktlinjer för statliga förvaltningen där det centrala budskapet är att man ska renodla statens uppgifter, säger Peter Delden, konkurrensråd vid Konkurrensverket.

Många remissinstanser är dock positiva till Finansinspektionens ambitioner att öka kunskaperna om privatekonomi i samhället bland annat genom en utbyggd webbportal. Men flera anser att den informationen bör starta redan i skolan. De tycker också att istället för att bilda en småspararkommission så ska Konsumentverket och Konsumentbyråerna få kraftigt ökade resurser.

– Det är bara genom att konsumenterna kan göra aktiva val och har kunskap om de olika produkterna som finns på de här marknaderna som man kan få ett bra konkurrenstryck. Så det är viktigt med upplysta kunder, säger Peter Delden.

Riksbanken, till sist, vill också stärka småspararnas roll. Kunniga, välinformerade och aktiva småsparare får den finansiella marknaden att fungera effektivare och gynnar den finansiella stabiliteten, skriver Riksbanken i sitt remissvar.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se