Vårt uppdrag

Sveriges Radios uppdrag är att leverera oberoende journalistik och kulturupplevelser till publiken där den finns och kan lyssna.

Vårt uppdrag beslutas av Riksdagen, och ett sändningstillstånd från regeringen sätter ramarna för vad vi ska göra. Det nuvarande sändningstillståndet gäller under åren 2020-2025 och bygger på en bred politisk uppfattning att public service är en kollektiv demokratisk nyttighet som gynnar alla medborgare.

I sändningstillståndet står att Sveriges Radio “ska bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst och att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till ekonomiska, politiska och andra intressen.”

För att kunna göra det behöver utbud, arbetssätt och teknik ständigt utvecklas och vi måste förhålla oss till de stora frågor som genomsyrar vår tid.

Utifrån sändningstillståndet har Sveriges Radios ledning bestämt att vi under de närmaste åren kommer att utveckla våra nyheter, digitalt och innehållsligt. Vi tittar på vad framtidens lokala radio ska vara, för att säkerställa att Sveriges största radiokanal P4 - med 3,4 miljoner lyssnare - fortsätter att ge publiken en radio som är närvarande i människors vardag. Vi ser också över radiosporten, evenemangen och tablåerna för att hitta de bästa sätten att nå ut till alla våra målgrupper oavsett hur de vill lyssna.

Sändningstillståndet är uppdelat i några olika delar. Här nedan kommer en kort sammanfattning av dem:

Nyhetsuppdraget

Sveriges Radios nyhetsverksamhet ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program. Vi ska också stimulera till debatt och belysa händelser i Sverige och världen, samt granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna.

I nyhetsuppdraget ingår också att Sveriges Radio ska erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk för människor i Sverige och i våra närområden som inte kan ta del av nyheter på svenska.

Beredskapsuppdraget

Beredskapskanalen P4 och Ekot är en del av Sveriges Radios uppdrag vid grundberedskap och höjd beredskap, och har till uppgift att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. Det kan handla om vardagliga händelser som exempelvis inställda skolskjutsar eller trafiksvårigheter på grund av oväder.

Vid särskilt allvarliga händelser har dock vissa myndigheter rätt att begära ett så kallat VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. VMA handlar om att göra människor uppmärksamma på en omedelbar risk eller hot och informera om hur berörda människor omedelbart ska agera för att skydda sig. Vid VMA avbryter vi sändningarna i samtliga Sveriges Radios kanaler för att snabbt få ut informationen. Läs mer om VMA och Myndighetsmeddelanden här.

Kulturuppdraget

Sveriges Radio har i uppdrag att bevaka, spegla och kritiskt granska kulturhändelser i olika områden i Sverige och i andra länder. Vi ska också producera egna kulturprogram med särskild vikt på dramaproduktion.

Radio för barn och unga

Sveriges Radio ska erbjuda ett varierat utbud av program för och med barn och unga. Programmen ska på barns och ungas egna villkor förmedla nyheter och fakta, samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. Vi ska även ta hänsyn till behoven hos barn och unga som tillhör språkliga eller etniska minoritetsgrupper.

Alla ska kunna ta del av Sveriges Radios innehåll

I det nya sändningstillståndet står det att ambitionsnivån när det gäller möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig Sveriges Radios utbud ska höjas och tillgängligheten förbättras. Det långsiktiga målet är att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare, med prioritet för barn och unga.

I Sveriges Radios uppdrag ingår också att ha ett utbud på de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Här kan du läsa mer om vårt innehåll på olika språk.

Sveriges Radio ska varje år, i den så kallade public service-redovisningen, redogöra till regeringen för hur bolaget har uppfyllt sitt uppdrag enligt sändningstillståndet.