Uppdrag

Sveriges Radio har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst. Programverksamheten ska präglas av oberoende och starkt integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Alla som sänder radio och tv lyder under radio- och tv-lagen. Därutöver har Sveriges Radio ett sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut av riksdagen  Nuvarande sändningstillstånd gäller perioden 2020-2025. I Sveriges Radios uppdrag ingår bland annat:

 • SR ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. I detta ligger att tillhandahålla ett varierat utbud på det svenska språket.
 • SR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten.
 • Programverksamheten ska som helhet bedrivas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt utmärkas av hög kvalitet och nyskapande form och innehåll.
 • Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. Programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och den variation som finns i befolkningen samt som helhet präglas av
  folkbildningsambitioner.
 • SR ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar. 
 • Nyhetsverksamheten inom SR ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program. SR ska stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.
 • SR ska, på egen hand och i samarbete med utomstående producenter och utövare i det svenska kulturlivet, svara för en omfattande produktion av kulturprogram i vid mening. Särskild vikt ska läggas vid dramaproduktion. SR ska spegla de många olika kulturer och kulturyttringar som finns i Sverige.
 • Stärka musiken och verksamhet knuten till Berwaldallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.
 • SR ska erbjuda ett varierat utbud av program för och med barn och unga.
 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Ha ett utbud på de nationella samiska, finska, meänkieli och romani chib, jiddisch samt andra minoritetsspråk.

Några av grundförutsättningarna för Sveriges Radios public service-uppdrag

Oberoende och integritet

Programverksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället. Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i radion. Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.

Tillgängligt för alla

Programmen skall rikta sig till och vara tillgängliga för publiken i hela landet samt i skälig omfattning tillgodose skiftande behov och intressen hos landets befolkning. Meningen med public service-uppdraget är att var och en skall kunna hitta något värdefullt och omistligt bland Sveriges Radios program.

Mångfaldspolicy

Sveriges Radio ska vara ett företag där olikheter i samspel är en tillgång. Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Språkvård

I sändningstillstånden för SR, SVT och UR sägs det att språkvårdsfrågor skall beaktas i programverksamheten.

Riksdagen beslutar om sändningstillståndet och regeringen utfärdar det för sex år i taget.

Radio & TV-lagen, som är en grund för sändningstillståndet innehåller grundläggande regler om t ex hävdandet av de demokratiska värdena, otillbörligt gynnande m.m.

Sveriges Radio skall också följa Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som är etermediernas motsvarighet till Tryckfrihetsförordningen.

Så uppfyller SR public service-uppdraget:

En fördjupad bild av hur företaget uppfyller sitt uppdrag ges i den public service-redovisning, som SR lämnar till Kulturdepartementet och ”Granskningsnämnden för radio och TV” varje år. En mer ekonomiskt inriktad redogörelse för företagets verksamhet återfinns i årsredovisningen.

Myndigheten för radio och tv

De krav som ställs på SR är bl.a. att programmen ska vara opartiska och sakliga, att respekten för den enskildes  privatliv ska värnas och att inget kommersiellt intresse ska gynnas. Samtidigt ska en stor yttrandefrihet råda. Sveriges Radio är skyldigt att hävda de demokratiska värdena och principen om alla människors lika värde.

Det finns två olika sätt för den som vill anmäla en publicering för granskning.

Lyssnare som tycker att ett program som sänds i traditionell radio (FM) strider mot innehållet i Sveriges Radios sändningstillstånd eller radio- och tv-lagen kan vända sig till Granskningsnämnden.

Sedan den 1 januari 2020  ingår Sveriges Radio också i  ett nytt medieetiskt system genom vilket Medieombudsmannen kan granska om en publicering har orsakat en utpekad person en oförsvarlig publicitetsskada. Medieombudsmannen kan pröva alla publiceringar, oavsett om de har  skett i radio, tillgängliggjorts på sverigesradio.se, SR Play eller på SR:s konton på sociala medier.

Sveriges Radios, SVT:s och Utbildningsradions verksamhet finansieras via en individuell public service-avgift som tas ut via skattsedeln sedan den 1 januari 2019. Läs mer om finansieringen här.

Sveriges Radios beredskapsuppdrag

Sveriges Radio är en del av svensk krisberedskap och civilt försvar med ett beredskapsuppdrag som sträcker sig från grundberedskap (vardag, kris) till absolut högsta beredskap (krig). Det innebär att Sveriges Radio har den robusthet i system, information och personal som krävs för att du som befinner dig i Sverige alltid ska ha möjlighet att ta del av information som är av vikt för dig.

Sveriges Radio har dubbla uppdrag som skiljer sig från varandra.

Det publicistiska som hanteras av redaktionerna på Sveriges Radio som bedriver en självständig journalistik i förhållande till staten oavsett läge – läs mer om vår journalistik här

Beredskapsuppdraget är det andra. Grundläggande i det uppdraget är försvaret av det svenska statsskickets demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Sveriges Radios anställda inom beredskapsuppdraget har att förhålla sig till de dubbla uppdragen.

Inom ramen för beredskapsuppdraget sänder Sveriges Radio information som är bekräftad fakta med efterföljande information som hjälper dig att göra rätt i händelse av kris eller krig. ”Rätt” i det här fallet skulle exempelvis kunna vara att skydda ditt/andras liv och egendom, inte försätta dig i en risksituation eller underlätta räddningsarbete.

Om en situation uppstår lokalt, regionalt eller nationellt som negativt skulle kunna påverka liv, hälsa, egendom eller miljö i betydande omfattning ska Sveriges Radio sända viktiga meddelanden till allmänheten om en myndighet begär det. Dessa meddelanden kallas Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller Myndighetsmeddelande.

Beredskapskanalen P4 är huvudkanalen för meddelanden av vikt för allmänheten. Läs mer om VMA och Myndighetsmeddelanden här.