Nedre Dalälven

Myggbekämpning kritiseras

Myggbekämpningsprojektet kring Nedre Dalälven får stark kritik. Bekämpningsmedlet som används för att bekämpa mygg kan vara farligt för även andra djur som lever i våtmarksområdet.

Den kontroll som myggprojektet är ålagd att utföra är så dålig att det inte går dra några slutsatser av den, hävdar Håkan Ljungberg, expert på Artdatabanken som är en av remissinstanserna.

– Vi har ju upprepade gånger påpekat att uppföljningsprogrammet egentligen är utformat på ett sådant sätt att det inte kan ge svar på de här frågorna. Det är helt enkelt för slarvigt gjort, säger han.

Underlaget är för litet och det går inte att säga om bekämpningen påverkar några andra djur, framför allt insekter, än stickmyggor.

Det är heller inte klarlagt vad som händer med resten av näringskedjan om man går in och mer eller mindre avlägsnar en hel art, hävdar Håkan Ljungberg och Artdatabanken.

Det var sommaren 2000 som alla blickar riktades mot Nedre Dalälven och myggen där.

– Mitt löfte är att jag har en alldeles bestämd ambition att detta inte ska behöva upprepas. Jag har lovat att sätta in folk från både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen i det arbete som nu ska dra igång för att hitta en bra lösning, sa den dåvarande miljöministern Kjell Larsson när han var på besök i Österfärnebo.

Det var ett löfte som han också höll. Staten har pumpat in miljontals kronor via Naturvårdsverket och länsstyrelserna för att bekämpa mygg kring Nedre Dalälven, en av Sveriges värdefullaste våtmarksmiljöer.

I Färnebofjärdens nationalpark häckar till exempel samtliga sju svenska hackspettsarter och många utrotningshotade insekter har funnit en fristad här.

Från 2002 har ett kontrollprogram funnits för att bland annat se om bekämpningsmedlet är farligt för några andra djur än stickmyggorna.

Men det är alltså detta kontrollprogram eller uppföljningsprogram som Artdatabanken är starkt kritisk till. Håkan Ljungberg liknar hela myggbekämpningsprojektet vid ett enda storskaligt experiment.

– Det man gör är ett jättestort experiment som man utför i våtmarker som är väldigt artrika och har stora naturvärden, säger han.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se