Durmish Aslani si jekh romano kedipe ano Kosovo

E rom ando Kosovo keren buchi te azutin e romen pa edukacia thaj sar shaj te ikerolpe e kultura e romengi kultura. Ashunen so gatisarda amenge o Avdi Mesini.