Umeå

HomO till HD om adoptionskommentaren

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning vänder sig till Högsta domstolen i målet om socialpolitikerns kommentar till adoptionsärenden.

HomO överklagar hovrättsdom till Högsta domstolen och begär prövningstillstånd. Domen gäller det mål som HomO drivit mot Umeå kommun och socialnämndens kristdemokratiske ledamot Helen Edlund som var emot två lesbiska kvinnors ansökningar om att få adoptera sin registrerade partners barn.

Hovrätten för Övre Norrland meddelade den 9 januari 2008 sin dom och i den lämnade hovrätten HomO:s talan utan bifall.

Skälet till att nu HomO överklagat till Högsta domstolen är bland annat att HomO anser hovrättens slutsats att ledamotens handlande inte utgjort brottslig gärning är oriktig. HomO anser också att det är av vikt för rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar dessa frågor och begär därför prövningstillstånd.