Stockholm

Länet kommer inte att klara miljömålen

Stockholm är ett av de län som har störst problem med övergödning av sina vatten.

Det fosfor och det kväve som släpps ut ställer till det trots ökade åtgärder vid reningsverk industrier, jordbruk och enskilda avlopp, enligt Länsstyrelsen.

Som det ser ut idag kommer länet bara kunna nå upp till ett av de 15 miljömål som satts upp för år 2020, nämligen att det ska vara en naturlig försurning.