Hela Hans Dahlgrens kommentar

Kaliber får två mail från Hans Dahlgren som kommentar till att Olof Palmes nedrustningskommission tog emot Sasakawa-pengar. Här är de båda kommentarerna i sin helhet:

Mail nr ett, 11 mars 2008:

Om bidrag till Palmekommissionen: Det framgår av en av bilagorna i den rapport som Palmekommissionen publicerade 1982 vilka som gett obundna ekonomiska bidrag till kommissionens arbete. Där nämns, utöver tio olika regeringar, att även ”the Japanese Shipbuilding Foundation and other private sources” hade lämnat sådana bidrag. Det uppges inte hur stora bidragen var. Som jag minns det uppgavs det i sammanhanget att något eller några av FN:s fackorgan också hade erhållit och tagit emot bidrag från samma stiftelse, vilket jag tror hade betydelse för beslutet.

Mail nr två, 26 mars 2008:

Just i dag har jag från dåtida chefen för Palmekommissionens sekretariat i Wien (Anders Ferm) fått några upplysningar om hur bidragen till kommissionen hanterades. Av dessa framgår följande, som jag gärna vill lägga till vad jag skrivit till Dig tidigare: 1. Olof Palme hade ingen befattning med bidragen till kommissionen. Det sköttes av treasurer David Owen i samarbete med Anders Ferm. 2. Kritieriet för att bli godkänd som bidragsgivare var att även FN skulle kunna ta emot bidrag från vederbörande. Det som var gott nog åt FN skulle också vara gott nog åt kommissionen. 3. Alla bidrag finns redovisade i räkenskaperna som granskades av en auktoriserad revisor i Wien. Kopior av hans rapporter skickades till banken och till österrikiska regeringen.