Borås

Före detta professorn förblir läkare

Läkaren och före detta professorn Carl-Magnus Stolt från Borås får behålla sin läkarlegitimation.

Enligt Socialstyrelsen är brottet Stolt dömts för - sexuellt ofredande - dels av ringa grad, dels inget som begåtts under Stolts yrkesutövning.

Därmed anser Socialstyrelsen att det inte behövs någon vidare utredning vad gäller Stolts läkarlegitimation.

Citat ur Socialstyrelsens beslut:
”... Brottet har skett utanför yrkesutövningen och påföljden har stannat vid villkorlig dom och dagsböter. Påföljden utgör en indikator på brottets allvarlighetsgrad. Brottet kan därmed inte anses vara av så allvarlig grad att det, när det inte skett i yrkseutövningen, kan antas allvarligt undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare. Socialstyrelsen gör därför bedömningen att det inte finns skäl för anmälan till Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd .

Domen föranleder därmed ingen åtgärd från Socialstyrelsens sida. ...”