Mark

Gödsla med mänskligt kiss

Orterna Ubbhult och Hägnen i Marks kommun kan bli de första området i Sjuhärad där urinen separeras från övriga avloppet.
Området i nordvästra Mark har stor inflyttning och behovet av kommunalt avlopp är en fråga som just nu utreds. Efter ett medborgarförslag utreder kommunen om urinen kan separeras.

Under de senaste åren har det blivit allt större problem med avloppen i Ubbhult och Hägnen där allt fler människor bosatt sig. Där har det tidigare inte funnits något kommunalt avlopp. utan olika husägare har haft olika lösningar.  Detta har gjort att grundvattnet i vissa delar är förorenat och att det finns risk att Ingsjöarna förorenas.

Nytt avloppssystem
Därför utreds möjligheten att anlägga kommunalt vatten och avlopp för cirka 1.500 personer. Just nu borrar kommunen efter vattenm, men har hitills inte hittat de mängder med dricksvatten som behövs.

Samtidigt utreds ett nytt avloppssystem och i samband med detta vill Eddie Flemming och Markus Holmqvist att  separation av urin i avloppssystemet utreds.

Genom detta skulle belastningen på reningsverket minska, det blir lägre mängd utsläpp till Ingsjön och bönder och andra stora användare av gödsel skulle kunna minska sin konstgödselanvändning.

Kiss går att gödsla med
Rent tekniskt är det relativt enkelt och kostar inte mycket extra att lägga i en extra ledning. Vad som är problematiskt är att bygga upp en organisation för att bönderna ska hämta urinen och att det sedan ska finnas en acceptans för gödsling med urin både bland bönder och konsumenter.

Kommunen vill i alla fall undersöka om de här möjligheterna finns. Därför är förslaget att kommunen ger de som utreder avloppsbyggnationen i Ubbhult och Hägnen uppdraget att undersöka om det går att genomföra projektet.

par.sandin@sr.se