Sörmland

810 000 kronor mot "hedersvåld"

Det är nu klart att 14 olika projekt får dela på 810 000 kronor till förebyggande insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det efter beslut i länsstyrelsen som fått pengar av regeringen. Alla projekten genomförs i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

Störst enskilda belopp går till Teater K - en fri teatergrupp i Katrineholm - och till nybildade Terrafem Eskilstuna, som är en förening av och för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. De får 100 000 kronor var sina projekt.

Projekt som beviljats medel:

Eskilstuna kommun får 40 000 kronor till en seminariedag om riktlinjer och rutiner för handläggning av ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Det är främst berörda socialsekreterare som skall få kompetensutveckling. Kommunens arbete med hedersrelaterade frågor under ett antal år drivs vidare bl a i ett aktörsnätverk med myndigheter och ideella organisationer.

Lagersbergs Fritidscenter, Eskilstuna beviljas 75 000 kronor för att genomföra gruppträffar med tonåringar, föräldrastöd, kunskapsförmedling till personal vid övriga kommunala fritidsgårdar och egen kompetensutveckling.

Kvinnojouren MOA, Eskilstuna erhåller 60 000 kronor för insatser för kvinnor/tjejer som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och kränkningar. Insatserna kan avse allmänt stöd, möjligheter till skyddat boende samt ekonomiskt stöd när kvinnan/tjejen inte vågar eller vill ha en myndighetskontakt.

Terrafem Eskilstuna är en nybildad förening av och för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Föreningen får 100 000 kronor för uppbyggnad, utbildning av jourkvinnor samt stödinsatser för flickor och unga kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterade brott. Huvuddelen av beviljat stöd ska användas för intern utbildning av blivande jourkvinnor samt konkreta stödinsatser för hjälpsökande flickor och kvinnor. 

Stödföreningen Viola Eskilstuna i samarbete med ABF och Socialdemokraterna erhåller ett stöd på 75 000 kronor för fortsatt arbete med inriktning att stärka kvinnors och unga flickors självkänsla. Arbetet syftar till att skapa trygga mötesplatser utanför hemmen. I arbetet ingår även uppsökande verksamhet i bostadsområden.  

Katrineholms kommuns socialförvaltning får 90 000 kronor för fortsatt samarbete mellan socialförvaltningen och SFI och för olika insatser för den romska kulturföreningen Romano Merako. Den romska gruppen i Katrineholm har behov av särskilt familjestöd från socialförvaltningen samt stöd till barn och ungdomar för att stärka deras självkänsla och utveckla en trygg och fungerande romsk identitet i det svenska samhället.

ALMAeuropa skall  genomföra utbildning om hederskultur, integration och rasism. Insatsen riktar sig till hela personalen på Duveholms gymnasium i Katrineholm och skall genomföras under höstterminen 2008. Stödet uppgår till 50 000 kronor.

Nyköpings kommun, social- och arbetsmarknadsnämnden erhåller 50 000 kronor för genomförande av utbildningsinsatser inom Sociala divisionen under 2008 - 2009. 

Skol- och ungdomsenheten Navet får 50 000 kronor för förberedelser för framtida uppbyggnad av lokal grupp av Elektra/Sharaf Hjältar i Nyköpings kommun med start bland ungdomarna inskrivna på enheten.

Arnögruppen Paraplyet i Nyköping fortsätter sitt projekt knutet till fritidsgården Herrhagen. Gruppen erhåller 75 000 kronor för genomförande av aktiviteter för yngre tonårsflickor och deras mammor under 2008. Anslagna medel skall användas för att utveckla det attityd-påverkande arbetet bland tonårsflickor som bor i eller har anknytning till bostadsområdet Arnö i Nyköping.

AFAR Hjälp Organisation Nyköping får fortsatt stöd med 30 000 kronor för fortsatta informations- insatser mot könsstympning och hedersrelaterat våld inom ramen för Afarhjälpens verksamhet.

Landstinget Sörmland, samordningsbarnmorskan, får ett stöd med 15 000 kronor för genomförande av utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Insatsen riktar sig till alla personalkategorier som arbetar på länets ungdomsmottagningar. Utbildningen syftar till höjd kunskapsnivå och att stimulera till bildande av nätverk.

– Det känns bra att det finns ett fortsatt stort intresse för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Södermanland, det säger Ann-Kristin Grundström, enhetschef för Länsstyrelsens välfärdsenhet i ett pressmedddelande.