استفاده بهینه از تلفن های دستی ازکارافتاده

تازه ترین بررسی انجام شده نشان می دهد که نزد هرخانوار سوئدی حداقل یک دستگاه تلفن دستی کهنه یا ازکارافتاده وجود دارد که از آن هیچ استفاده ای نمی شود. این بررسی که شرکت مخابرات سوئد  Telia Sonera  انجام داده،  نشان می دهد که شمار این نوع تلفن ها به حدود ۱۵ میلیون دستگاه می رسد.
سازمان امداد Plan Sverige  با همکاری شرکت تلفن نوکیا، پروژه ای را با عنوان زباله های زیست محیطی Miljökomposten  آغازکرده است که هدف آن جمع آوری این تلفن ها و فروش آنهاست. Linda Öhlund  مدیر بخش بازاریابی سازمان امداد Plan Sverige  می گوید که تعداد زیادی تلفن دستی در خانه های مردم وجوددارد که نمی دانند با آنها چه کنند. او اقدام برای جمع آوری این تلفن ها را هم مفید برای محیط زیست  و هم امکان مناسبی برای جمع آوری پول درجهت فعالیت های سازمان خود می داند. 
سازمان امداد Plan Sverige  امیدواراست که بتواند حداقل ۲۵۰ هزار دستگاه تلفن دستی جمع آوری کند و هریک را به بهای ۳۰ کرون به فروش برساند. این تلفن ها برای بهینه شدن یا قابل استفاده شدن مجدد به لندن فرستاده خواهندشد.
درصورت جمع آوری ۲۵۰ هزار دستگاه تلفن و فروش آنها به بهای هریک ۳۰ کرون، مبلغی به دست خواهدآمد که به عقیده ی Linda Öhlund  مدیر بخش بازاریابی سازمان امداد Plan Sverige  می تواند کمک بزرگی برای فعالیت های امدادرسانی این سازمان باشد.
قراراست مبلغی که ازفروش این تلفن ها به دست می آید برای کمک رسانی به بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان در کشورهای درحال توسعه که از تغییرات جوی و زیست محیطی آسیب دیده اند استفاده شود.
با این پروه چند فروشگاه زنجیره ای همکاری خواهندکرد.