Brända kablar miljöfara i Hejdeby

Risken är stor för att marken vid den före detta grustäkten i Hejdeby är förorenad. Mycket tyder på att kablar har bränts vid grustäkten.

Det finns höga halter av gifter i marken, bland annat dioxiner, metaller och PCB, som kan komma från just kabelbränning.

Risken för att gifterna sprids i mark och grundvatten är stor och det är extra allvarligt eftersom området ligger inom inre vattenskyddsområde och gränsar till en fastighet med enskilt vatten, konstaterar länsstyerelsen.

Länsstyrelsen inventerar alla fastigheter på Gotland där det har skett någon form av miljöfarlig verksamhet.