جمعه ۴ آوریل ۲۰۰۸، ۱۶ فروردین ۱۳۸۷

تهیه کننده: محمدعقیلی
 

مدیرعامل اداره ی کاریابی ازکار برکنار شد.
Bo Bylund  امروز گفت که روز گذشته بدون این که کمترین آمادگی داشته باشد به وزارت بازار کار فراخوانده شد تا حکم اخراجش به او اعلام شود. او تاکیدکرده است که حاضر به کناره گیری نبوده است.
روزگذشته وزیر بازار کار Sven Otto Littorin  دریک پیام خبری اعلام کرد که Bo Bylund مدیرعامل اداره ی کاریابی Arbetsförmedlingen  جای خود را به شخص دیگری خواهدداد.
Bo Bylund  نیزپیش ازظهرامروز دریک پیام خبری اعلام کرد که هنوز ۲۴ ساعت از اخراج او نمی گذرد و به نظر او دولت دراین زمینه ناگهانی و با شتاب عمل کرده و این امر برای او بسیار غیرمنتظره  وعجیب است.