اخراج مدیرعامل اداره ی کاریابی

مدیرعامل اداره ی کاریابی ازکار برکنار شد. 
 روزگذشته وزیر بازار کار از حزب مودرات Sven Otto Littorin  دریک پیام خبری اعلام کرد که Bo Bylund مدیرعامل اداره ی کاریابی Arbetsförmedlingen  جای خود را به شخص دیگری خواهدداد.
Bo Bylund  نیزپیش ازظهرامروز دریک پیام خبری اعلام کرد که روزگذشته بدون داشتن آمادگی به وزارت بازارکار فراخوانده و حکم اخراجش توسط وزیر بازارکاربه او اعلام شد. 
او گفت که هنوز ۲۴ ساعت از اخراج او نمی گذرد و به نظر او دولت دراین زمینه ناگهانی و با شتاب عمل کرده و این امر برای او
بسیار غیرمنتظره  وعجیب است. 

Bo Bylund  ازحدود سه سال پیش توسط دولت سوسیال دموکرات به عنوان رئیس اداره ی کل اموربازارکار Ams  انتخاب شد. او تغییرات زیادی را در نظام کاریابی بوجودآورد و ازجمله ادارات اموربازارکار Ams در۲۱ استان کشوررا منحل و به جای آنها ادارات کاریابی Arbetsförmedlingen  ایجادکرد.
درحال حاضر تغییرات زیادی نیز در زمینه های سازمانی، اهداف و محتوای فعالیت اداره ی کاریابی درجریان است و اخراج مدیرعامل آن به عنوان امری غیرمنتظره که می تواند تاثیری منفی داشته باشد ارزیابی شده است.
دراین زمینه ازجمله Heike Erkes  مسئول اعضای اتحادیه ی  صنفی دارندگان تحصیلات عالی Saco  دراداره ی کل کاریابی معتقداست که اخراج  Bo Bylund  می تواند دلیل سیاسی داشته باشد چراکه او پیشینه ی عضویت در حزب سوسیال دموکرات را دارد. او می گوید که تغییرات زیادی در ادارات کاریابی درجریان است و جابه جایی مدیرعامل آن در چنین شرایطی می تواند هم براعتماد مراجعه کنندگان و هم بر امنیت داخلی اداره آسیب واردکند. او همچنین می گوید که هیچ گونه اختلاف و یا انتقاد داخلی دراین اداره وجودندارد و جابه جایی مدیرعامل آن تنها می تواند به معنای سیاسی کردن این فعالیت باشد.

Bo Bylund  پیشینه ی سوسیال دموکراسی دارد و در جریان انتخابات گذشته نیز فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات  او را همکارانتخاباتی سوسیال دموکرات ها نامیده بود، اما وزیربازارکار Sven Otto Littorin  اتهام سیاسی بودن اخراج او را ردمی کند.  او می گوید که Bo Bylund سابقه ی حزبی دارد، اما این امر به هیچ وجه بر شخصیت حرفه ای او تاثیرنمی گذارد. Sven Otto Littorin  همچنین می گوید که تغییر مدیر یک سازمان درحالی که تغییرات زیادی در زمینه ی اهداف و شیوه ی کار آن درجریان است می تواند امری طبیعی باشد و مانع ادامه ی این تغییرات نخواهدشد.