Västra Götaland

30 000 länsbor i stor astmastudie

30 000 länsbor kommer under våren att tillfrågas om sin hälsa i en studie om Astma, Allergi och lungsjukdomen Kol.
Den typen av hälsoproblem ökade under sista halvan av 1900-talet och nu vill forskare på Göteborgs universitet ta reda på om den ökningen fortsätter

- Vi har en oklar bild över huruvida ökningen har fortsatt de senaste tio åren, men med en ny studie kommer det att klarna betydligt, säger docent Bo Lundbäck vid Göteborgs Universitet.

Astma och allergier ökade bland befolkningen under den andra halvan av 1900-talet och i dag beräknas var tionde person i länet lida av astma.

Nu ska forskare vid Göteborgs universitet undersöka om sjukdomarna fortsätter att öka eller inte, för att lättare kunna planera vårdbehovet i framtiden.

30 000 slumpmässigt utvalda länsbor får enkätfrågor med posten att besvara och deltagandet är frivilligt. Men varje svar är viktigt för studien poängterar Bo Lundbäck.

- Det är viktigt att båda friska och de med besvär svarar annars kan studien ge en sned bild.

Under våren räknar forskargruppen i Göteborg med att svaren ska komma in och nästa steg i studien blir att erbjuda hälsoundersökningar av olika slag till personer med astma och KOL, berättar Bo Lundbäck.

- De som har besvär kommer att erbjudas fortsatta kontroller och tester och det gäller oavsett i vilken del av regionen man bor.