Sjöfarten blir miljövänligare

Vid ett möte i London har den internationella sjöfartsorganisationen IMO enats om en principöverenskommelse som säger att svavelhalten i bränslet ska minskas till 0,5 procent från år 2020 eller senast 2025.

Årtalet 2020 kan förskjutas i fem år om det skulle visa sig att det inte finns tillräckligt med bränsle med låg svavelhalt.

Beslutet innebär att svavelutsläppen från sjöfarten kommer att minska i stället för att öka, som alla prognoser har pekat på hittills. Christer Ågren, som är chef för Internationella försurningssekretariatet i Sverige, säger till TT att det viktigaste för skandinavisk del är att svavelhalten sänks till 0,1 procent i Nordsjöns och Östersjöns speciella svavelskyddsområden, redan från 2015.

Vid mötet i London fattades även ett beslut om begränsningar för utsläppen av kväveoxider, men det berör bara nya fartyg.

Ett slutgiltig beslut om bränslerestriktionerna tas vid ett möte i oktober.

Sveriges redareförening välkomnar IMO:s beslut. Carl Carlsson som arbetar med miljöfrågor vid föreningen säger till TT att det är konkurrensneutralt och bra för miljön. Men samtidgt oroas han över att det kan innebära ökade bränslekostnader så att godset ska hitta andra transportformer när det gäller närsjöfarten.