Samband mellan psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion

Ungdomar som dricker mycket löper en femdubblad risk att må psykiskt dåligt och skada sig själva. Det konstaterar Statens folkhälsoinstitut, som undersökt sambanden mellan psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion bland ungdomar.

Sedan slutet av 1980-talet har besvär som oro, ångest och ängslan bland ungdomar mer än fördubblats. De är oftare deprimerade och gör fler självmordsförsök. Under samma period har alkoholkonsumtionen bland ungdomar nästan fördubblats, de dricker mer och intensivare. Nu har Statens folkhälsoinstitut hittat ett samband mellan att må psykiskt dåligt och att dricka mycket, men om det är den psykiska ohälsan eller drycksvanorna som kommer först, går inte alltid att visa.