Nya skyddsområden

I Karlstads kommun blir ytterligare 130 hektar skogsmark skyddad som biotopskyddsområde.

Det är Skogsstyrelsen som beslutat om 33 nya skyddsområden.

De omfattar bland annat raviner, hällmarksskog, branter, gran- och lövnaturskog.

De finns såväl i Vålberg, Molkom, vid Vänern som runt och i tätorten Karlstad.

Avverkning, gallring, röjning eller dikning får inte utföras i områdena, som avgränsas med en vit stjärna.