KIL

Bristande rutiner på vårdcentralen i Kil

Socialstyrelsen har funnit brister vid Vårdcentralen i Kil när de utredde en patients självmord. Dålig bedömning av självmordsrisken och bristande uppföljning av psykpatientens vård är brister som socialstyrelsen konstaterar efter utredningen.

Socialstyrelsens krav på åtgärder är att vårdcentralen ska utarbeta ett lokalt vårdprogram för vård av självmordsnära patienter. Dessutom ska personalens behov av kompletterande utbildning inom området kartläggas.