kulturpolitik

Kommersialismens negativa verkningar avskaffas

Kulturutredningen har presenterat ett utkast till nya, kulturpolitiska mål. De nya målen, som presenterades vid ett seminarium i fredags, ska ersätta 1974 års kulturpolitiska målsättningar.
  Mycket känns igen därifrån - som försvaret av yttrandefrihet, kulturarv och mångfald - men att ”motverka kommersialismens negativa verkningar” som det hetat sedan -74 blir inte längre någon uppgift för den nationella kulturpolitiken. Istället ska ”kulturell kompetens och kreativitet” användas för att ”främja en social, miljömässig och näringsmässig utveckling”.

Kulturutredningens utkast till nya, kulturpolitiska mål:

Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, och med respekt för konstens frihet, bidra till ett samhälle som präglas av öppna gemenskaper, som är tillgängliga för alla och där alla ges möjlighet att utveckla sina skapande förmågor.
  De statliga myndigheterna och institutionerna ska, var och en utifrån arten av sina uppgifter och vidden av sitt ansvarsområde, arbeta för att:
- Stödja konstnärligt skapande och ta tillvara kulturarvet.
- Främja mångfald och kulturell pluralism.
- Kulturell kompetens och kreativitet används för att främja en social, miljömässig och näringsmässig utveckling.
- Förmedla information och kunskaper samt ge möjlighet till bildning och tillfälle till eget skapande.

De nuvarande målen: 

”Målen är att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den; att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande; att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar; att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället; att bevara och bruka kulturarvet; att främja bildningssträvandena samt att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.”

(Källa: www.regeringen.se)