Fiske

Sillstopp i Skagerrak och Kattegatt

Årets svenska kustkvot av trålfångad sill om 100 ton i Skagerrak och Kattegatt är uppfiskad.

Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt yrkesmässigt trålfiske av sill i området från och med den 15 december för fartyg som inte har särskilt tillstånd.

Efter den 16 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill som fångats i förbudsområdet under tillåten tid.

Årets kvot av sill återfinner vi bland annat på julborden nästa år.