sala

Inventering av hus har förändrats

För första gången på 30 år har byggnaderna i centrala Sala inventerats. Bakgrunden är bland annat att regeringen har som målsättning att identifiera och registrera byggnader som är kulturhistoriskt intressanta.

Enligt projektledaren Leif Berggren på Bygg- och miljöförvaltningen har synsättet på vilka byggnader som är värdefulla förändrats mycket sedan den förra inventeringen.

- Det som kommer att uppvärderas i första hand, som jag är helt säker på idag det är ju 1930-talsbebyggelsen, alltså funkisbebyggelse som vi har åtminstone ett kvarter av inom Sala innerstad, säger Leif Berggren.

På kartan från inventeringen 1979 över centrala Sala är många av husen från 30-, 40- och 50-talen markerade som ”övriga hus”, alltså hus som inte ansågs värdefulla för stadsbilden. Det gäller bland annat området närmast idrottsanläggningen Silvervallen.

Inventeringen som görs nu i Sala omfattar totalt 200 fastigheter, men varje fastighet omfattar ofta flera byggnader, så Leif Berggren uppskattar att cirka 400 hus i centrala Sala inventerats. Det man tittar på är husets konstruktion, fasad, bjälklag och historia och uppgifterna registreras just nu i riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, ett register som är öppet för alla.

Inventeringen ska också kunna användas när Salas centrala delar förändras i framtiden, säger Leif Berggren, bland annat i den fördjupade detaljplan som just nu arbetas fram i kommunen.

Inventeringen väntas blir helt klar i januari.

Kristin Axinge Jaslin
kristin.axinge-jaslin@sr.se