Radikala åtgärder för Östersjön

Östersjön och Västerhavet är så svårt sargade att det krävs radikala åtgärder för att undvika en katastrof. Det anser Havsmiljökommissionen i sitt slutbetänkande. Bland annat föreslår de att Helsingforskonventionen skrivs om, att haven delas in i olika zoner, och att totalt fiskestopp införs för flera fiskbestånd.
Havsmiljökommissionen tillsattes av regeringen för ett år sedan när det stod klart att de fastslagna miljömålen för havsmiljön inte skulle gå att uppnå. Kommissionens uppgift har varit att föreslå vad som krävs för att bryta den negativa trenden. Och för att vända trenden krävs, enligt kommissionen, följande åtgärder: * Alla länder runt Östersjön måste ta sitt ansvar genom en förstärkt regional förvaltning av Östersjön. * Helsingforskonventionen måste revideras så att besluten blir rättsligt bindande. För detta krävs, liksom för det föregående förslaget, ett gemensamt agerande av regeringscheferna i Östersjöländerna, något Sverige bör ta initiativ till. * Sverige bör utarbeta en marin strategi. * Havet indelas i olika zoner där det slås fast vilka former av nyttjande som är tillåtna. * Minst fyra områden med fiskeförbud inrättas i vardera Östersjön och Västerhavet. Dessutom föreslås att minimikrav fastställs för standarden på sjöfarten, detta för att förhindra att undermåliga fartyg kommer in i Östersjön. Fartyg med bekvämlighetsflagg ska inte bli insläppta överhuvudtaget. Kommissionen vill också ha ett totalt fiskestopp för alla fiskbestånd som är överfiskade. Fångsterna ska anpassas så att de naturliga näringskedjorna inte bryts.