Martebo

Fornlämningar sätter stopp för åkrar

Fastighetsägare i Gammelgarn och i Kräklingbo får plantera skog i områden med fornlämningar, under förutsättningar att lämningarna inte skadas. Det har länsstyrelsen beslutat.

En fastighetsägare i Martebo, som vill ta bort fornlämningar för att lägga om skogsmark till åkermark, får däremot avslag.

Fornlämningarna från boplatser och odlingar visar på lång kontinuitet från bronsålder och järnålder fram till nutid och är värda att bevara, konstaterar länsstyrelsen.