Stor risk för miljöförorening vid brädgård

Risken för föroreningar vid Österby Brädgård på Gotland bedöms som mycket stor.
Länsstyrelsen håller på att inventera gamla industifastigheter där det har förekommit någon form av miljöfarlig verksamhet som kan ha gett upphov till markföroreningar. Riskklassningen görs för att visa om det finns anledning till fördjupade undersökningar och provtagningar, vilket kan leda fram till beslut om sanering av det förorenade området. För marken vid Österby brädgård bedöms det alltså vara mycket stor risk för föroreningar.