SKÅNE

Oklart vad Region Skåne fick för 30 miljoner

Över 30 miljoner kronor har konsultbolaget McKinseys arbete för Region Skåne hittills kostat, men det är svårt att få en inblick i vad konsulterna gjort.

En advokat i Malmö har försökt få ut dokumentation, men regionstyrelsen i skriver i ett svar till Justitieombudsmannen, JO, att det inte finns fler handlingar att lämna ut.

Konsultföretaget McKinsey har anlitats av Region Skåne för att se över regionens verksamheter med målet att skära i kostnaderna. Bland annat har man tittat på alla inköp av till exempel sjukvårdsmaterial som görs av Region Skåne. Man har även till viss del varit delaktig i samordningsprojektet Proluma, där verksamheter vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö ska samordnas.

Men vad exakt konsulterna har kommit fram till har varit svårt att ta del av. En advokat i Malmö, som begärt ut allt material som McKinsey tagit fram i Proluma-projektet, menar att Region Skåne undanhåller material. I sin anmälan till JO skriver han att ”Regionens påstående att det inte finns några andra handlingar än dem som tillhandahållits mig bär inte sannolikhetens prägel”. McKinseys arbete har hittills kostat regionen över 30 miljoner kronor, och Malmöadvokaten ifrågasätter att ett så stort arbete inte resulterat i mer skriftligt material.

Men i sitt svar till JO skriver alltså regionstyrelsen att samtliga handlingar som har identifierats har lämnats ut. Regiondirektören Sören Olofsson säger till P4 Radio Malmöhus att McKinsey inte hyrts in för att skriva rapporter. Istället har konsulternas arbete kommit politikerna till del genom att han presenterat det för dem. Sören Olofsson säger dessutom att McKinseys inblandning i Proluma-arbetet varit liten.

McKinsey har nu avslutat sitt arbete på Region Skånes förnyelsekontor. Däremot har man anlitats av Helsingborgs lasarett för att hjälpa till att skära i kostnaderna, och även på universitetssjukhuset MAS i Malmö pågår diskussioner om att ta hjälp av McKinsey.