Nya rön om samernas historia

Samernas historia i Jämtland och Härjedalen har fått nytt ljus över sig de senaste åren.
Hittills har gängse uppfattningen bland forskarna varit att samerna vandrade in i området under 16- och 1700-talen. Men analyser av fynd inom bland annat Njaarke sameby i nordligaste Åre kommun talar nu för att en omfattande renskötsel kan ha ägt rum redan omkring 1200-talet. Ewa Ljungdahl, antikvarie vid länsstyrelsen i Jämtland, har i samarbete med samiska kulturcentret Gaaltije gett ut en skrift om de inventeringar och dokumentationsarbeten som har gjorts i länet. På bara några år har många forskare fått ändra uppfattning om den sydsamiska historien. Fram till mitten på 90-talet var den allmänna uppfattningen att samerna kom till Jämtland och Härjedalen på 1600-talet och 1700-talet. Men efter de senaste årens forskning och fornminnesinventering flyttas gränsen för den samiska närvaron allt längre bak i tiden och allt längre söderut. Inom framförallt samebyarna Njaarke och Ruvhten Sijte har inventeringarna och de arkeologiska studierna varit intensiva och flera av fynden uppseendeväckande. Inom Ruvhten Sijte har gravlämningar som är mer än 1000 år gamla satts i samband med sydsamernas förfäder och här har även boplatser från 1000-talet påträffats. I Njaarke sameby har flera intressanta fynd av eldstäder och kokgropar påträffats och de äldsta är från äldre stenåldern. Men det kanske mest intressanta fyndet i Njaarke är de analyser som har gjorts på en myr vid den gamla boplatsen i Krönavajje vid Stora Burvattnet. Analyserna visar att en omfattande renskötsel kan ha ägt rum redan omkring 1200-talet, vilket i så fall förändrar även de tidigare uppfattningarna om renskötselns historia. Exempelvis så skriver Nationalencyklopedin att renskötsel utvecklades först under slutet av medeltiden. Det rapporterar SR Sameradion.