Båstadsfamilj slipper vattentank

BÅSTAD. Proverna som tagits i marken vid Båstad station efter kreosotläckaget från Banverkets slipersupplag är klara.
För knappt tre veckor sen avslöjade P4 Radio Kristianstad att ett felaktigt placerat slipersupplag på stationen i Båstad hade förgiftat marken med det mycket giftiga och cancerframkallande ämnet Kreosot. Det befarades då också att den giftiga kreosoten via regnvattnet nått en intilliggande dricksvattenbrunn. Den Båstadsfamilj som tog sitt vatten från brunnen förbjöds genast att använda vattnet i brunnen och fick istället en vattentank av Banverket. De jord- och vattenprover som Banverket då tog är nu klara. Vattenproverna visar att inget av den giftiga kreosoten finns i dricksvattenbrunnen och familjen slipper nu därför den vattentank man haft och kan börja använda vattnet i brunnen igen. De markprover som Banverket tagit är från den plats där slipersupplaget fanns och tagna efter att såväl slipers som det översta jordlagret forslats bort. Proverna visar på små halter av kreosot som är klart under de gränsvärden som Naturvårdsverket bestämt. Banverket bedömer därför att man inte behöver schakta bort mer jordmassor från stationen i Båstad. De jordmassor som hittills grävts upp efter slipersupplaget, cirka 45 kubikmeter, kommer nu att lämnas till deponi.