Patientens inflytande i vården olika över landet

Det råder stora skillnader mellan olika landsting om hur lagen om patientinflytande tilllämpas. Bara hälften av landstingen har utbildat sin personal om frågor som rör patienternas rätt till information, delaktighet och medinflytande. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen gjort om hur lagen efterlevts.
Barbro Eriksson är ansvarig för utvärderingen och hade förväntat sig ett bättre resultat. – Det är ojämnt med tillämpningen. Vi trodde möjligen att det skulle finnas lite bättre kunskap hos sjukvårdspersonalen när det gäller lagstiftningen, säger hon. Sedan 1999 har patienter rätt till individuellt anpassad information om sitt sjukdomstillstånd, möjlighet att välja mellan olika behandlingsalternativ och möjlighet att få en förnyad medicinsk bedömning på egen begäran. Nu, fyra år senare visar det sig att lagen tillämpas olika i olika delar av landet. Många får inte utbildning Bara hälften av landstingen säger att de utbildat sin personal i patienträttigheter, och av de utbildningsinsatser som gjorts är det nästan tre fjärdedelar som inte följts upp. Ronny Weylandt, generalsekretare på Hjärt- och lungsjukas riksförbund, säger att hans erfarenheter bekräftar resultatet. – Vi märker det framför allt genom att både medlemmar och icke-medlemmar ringer och vill med oss kolla av vad doktorn egentligen kan ha menat. Det betraktar vi som ett tecken på att samtalet allt för sällan blir avslutade mellan den enskilde patienten och läkaren, säger Ronny Weylandt. Individuell information är en förutsättning för att patienter ska kunna utnyttja sin rätt att välja mellan olika behandlingsalternativ. Känner sig övergivna Socialstyrelsen har låtit göra djupintervjuer med svårt sjuka patienter som alla har känt sig utlämnade till egna beslut utan att ha tillräckliga kunskaper. – Alla de patienterna har känt sig övergivna och väldigt ensamma i sitt beslut. Det är ytterst naturligtvis viktigt att jag som patient verkligen är med i beslutet, men man har kanske lagt över lite för mycket ansvar på patienten, säger Barbro Eriksson, ansvarig för utvärderingen på Socialstyrelsen.
Lena Pettersson