Beröm till politikerna i Norberg

Norbergs politiker får beröm av kommunens fyra revisorer. För första gången på länge visar kommunens finanser ett överskott jämfört med budgeten.
Det är en ovanligt positiv revisionsrapport som nu presenterats kommunfullmäktige. En rapport som i mångt och mycket ger beröm och ansvarsfrihet. Såväl styrelser och nämnder, politiker och merparten av dom anställda har fullgjort sitt arbete på ett engagerat och bra sätt, konstateras i revisionrapporten för 2002. Dom fyra männen som nu suttit som valda revisorer i tio år noterar att låneskulden minskat, soliditeten förbättras och att likviditeten är god. Samtidigt noterar man att om kommunen forsätter att investera i så låg takt som i fjol kan låneskulden amorteras ned ytterligare. I fjol stannade investeringarna vid 1.8 miljoner medan man hade 9,8 avsatta för ändamålet. Ett rekordstort överskott med andra ord. I sammanhanget understryks också vikten att att stränga krav bör ställas på träffsäkerheten i budgetprognoserna Revisorerna är kritiska på några punkter och påpekar att Norbergs kostnader för gymnasieutbildningen inom NVU är alldeles för höga. Sedan förbundet bildades har kommunens kostnader ökat med 14 procent eller elva miljoner om året. Barn och utbildningsförvaltningen får en knäpp på näsan för att man inte är konsekvent och kräver registerutdrag från polisen i samband med nyanställningar. Var fjärde man som anställs inom förskola skola lämnade i fjol aldrig nån handling som viusade vedebörandes vandel. När det gäller fastighetssidan noterar man tacksamt att en underhållsplan tagits fram - oerhört viktigt eftersom underhållet skötts klandervärt under många år. Sedan noteras att kommunens tjänstemän fortfarande är svåra att nå för allmänheten - samma undermåliga tillgänglighet råder fortfarande trots påpekanden i en rad revisionsrapporter under åren. Bäst är ändå att det blev ett rejält plus i fjol efter rader år med underskott, konstaterar revisorerna i Norberg