Åtal ogillas i Botniadom

Botniabanan frias från anklagelserna om miljöbrott. Samtliga åtal ogillas av tingrätten.
Botniabanan ABs förre vd Arne Forsell och Skanskas produktionschef Patrik Silfernagel stod för en månad sedan inför rätta åtalade för miljöbrott och vållande till miljöstörning. Enligt åtalet har två vattendrag norr om Örnsköldsvik förorenats hösten 1999 i samband med byggandet av järnvägen. I det ena fallet har material från en avfallstipp rasat ner i Nylandsbäcken och skadat växt och djurliv. I det andra fallet har Bryngeån grumlats av material som vid ett kraftigt regn runnit ner från en avtäckt markbit ner i ån. Och grumligen befaras ha skadat framförallt fisken i ån. Enligt stämningsansökan har båda vattendragen tagit skada av föroreningarna och åklagaren anser inte att de båda bolagen vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika att skadorna skett. Men tingsrätten har en annan uppfattning. När det gäller Nylandsbäcken anser tingsrätten att skadorna är bavisat allvarliga. Orsaken till att åtalet ändå ogillas är att tingrätten inte kan se att bolagen uppsåtligen orsakat skadorna eller att de handlat oaktsamt. När det gäller Bryngeån anser tingrätten inte att skadorna var av sådan art att de överhuvudtaget innebär straffansvar och åtalet ogillas. I åtalet ingick också misstanke om otillåten miljöverksamhet vilket ogillades liksom yrkandet om företagsbot mot Botniabanan AB.