Krismyndigheter bör bytas ut

De gamla myndigheterna för krishantering, ÖCB och Styrelsen för Psykologiskt försvar, har spelat ut sin roll och bör ersättas med nya myndigheter som är bättre rustade att möta allvarliga kriser i fredstid.
Det föreslår Åke Pettersson, som på fredagen lämnade över Sårbarhets- och säkerhetsutredningen till regeringen. Han vill inrätta en planeringsmyndighet, och ett krishanteringsorgan i regeringskansliet. Dessutom föreslås att kommunernas roll vid allvarliga kriser bör stärkas samt att länsstyrelserna får mer resurser och tydligare ansvar. Utredningen föreslår också åtgärder för att bevaka och stärka elsäkerheten och hantera allvarliga hot mot IT-säkerheten.