Mer kemisk ogräsbekämpning inom jordbruket

Ansträngningarna för att minska läckaget av kväve från åkermarkerna har lett till att lantbrukare använder mer kemiska bekämpningsmedel.
Totalt minskade användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket under 2002, men användandet av ogräsbekämpningsmedel som innehåller glyfosat ökade. Den ökningen beror på att lantbrukarna uppmuntrats att inte plöja åkrarna efter skörden, eftersom det gör att jorden lättare urlakas på kväve.