Dieselskatt drabbar jordbruket

Regeringens förslag idag om höjd dieselskatt med 40 öre per liter för att klara Sveriges miljömål väcker stark kritik från bönderna. Jordbruket i norr skulle drabbas hårt, menar LRF Västerbotten.

– Det slår undan benen i väldigt hög grad för jordbruket i Norrland och kanske allra mest i inlandet. Det är väldigt många som har åkern mycket långt ifrån sig. Man sköter flera byar och det här förslaget gör att ett antal byar inte kommer att vara intressanta att sköta, säger Arne Lindström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i Västerbotten.

Den höjda dieselskatten är ett av förslagen i Regeringens energi- och klimatproposition, som alltså kom idag. Energiskatten på diesel ska höjas till år 2013 med 40 öre per liter. Regeringen vill också höja fordonsskatten för de bilar som släpper ut mycket koldioxid. Fordonsskatten för tunga lastbilar och tunga bussar sänks däremot och nya miljöbilar ska befrias helt från fordonsskatt i fem år.

Åkerinäringen är också kritiska till förslaget om höjd dieselskatt och Ivan Larsson, vd för Sveriges åkeriföretag norr, säger att det blir kunderna som i slutänden får betala.

För böndernas del skulle förslaget innebära att det blir ännu tuffare att överleva ekonomiskt.

– Ja, man har ju att välja. Ska man bjuda på det hela och fortsätta att sköta jordbruket utan ekonomi eller kommer man att räkna på det och konstatera att det här är inte lönsamt att hålla på med. Det är redan idag mycket tufft för många med de långa avstånden och det höga priset vi har haft på bränslet. Ska man nu höja det ännu mer blir det en hopplös historia och det försämrar konkurrenskraften ännu mer gentemot andra länder, säger säger Arne Lindström, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i Västerbotten.