Bakgrund och historik

För snart 20 år sedan öppnades det allra första Sametinget. Inne i Kiruna stadshus framförde kungen sina lyckönskningar. På gräsmattan utanför pågick samtidigt en hungerstrejk mot den fria småviltjakten.  

Det var den 26 augusti 1993 som Carl XVI Gustaf invigde Sametinget. Samtidigt hade renskötande samer slagit upp en lávvu på gräsmattan utanför, de protesterade genom en hungerstrejk mot att staten släppte småviltjakten fri i fjällen.

Många såg den fria småviltjakten som ett övergrepp på samiska rättigheter och menade att Sametinget var en blek kompensation.

Bakgrunden till Sametinget är samerättsutredningen som tillsattes 1982 och som färdigställdes 1989. Ett förslag i utredningen var att inrätta ett samiskt folkvalt organ, bland annat med motiveringen att samernas status som urfolk skulle erkännas.

Beslutanderätt
Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet som lyder under regeringen. Sametinget har som folkvalt organ i egentlig mening ingen egen beslutanderätt i frågor som berör samer. Visserligen har myndigheten sedan några år tillbaka fått ansvaret att förvalta stora delar av rennäringsfrågorna, men det är en förvaltning styrd av staten.

Den folkvalda delen, plenum är i praktiken en remissinstans i det svenska statsskicket. Plenum bestämmer över delar av myndighetens verksamhet men det mesta är reglerat i lagar och förordningar beslutade av regering och riksdag.

Kulturrådet
Sametingets kulturråd är det enda organ i vilket Sametingets politiker har möjlighet till egen maktutövning genom att man helt självständigt kan bestämma hur fördelningen av kulturmedel ska vara. Det är dock begränsat till hur mycket pengar regeringen anslår till den samiska kulturen.

Kulturrådet beslutar årligen om bidrag till samiska organisationer, föreningar och enskilda projektansökningar.

Sametinget har i övrigt indirekt makt och inflytande genom att utse ledamöter till bland annat samefonden och sameskolstyrelsen.

Viktigt funktion
Trots avsaknad av beslutanderätt så måste det ändå konstateras att Sametinget fyller en viktig funktion för det samiska folket, eftersom uppgiften är att företräda alla samer gentemot statsmakten.

Myndigheten
Vad gäller myndigheten Sametinget så är det alltså plenum som beslutar om direktiven och uppgifterna för myndigheten. Men det övergripande regelverket och de totala budgetanslagen beslutas av regering och riksdag.

Under de senaste åren har myndigheten Sametinget tagit över handläggningen av rennäringsfrågor från länsstyrelserna och jordbruksverket. Sametinget har blivit central förvaltningsmyndighet för rennäringen. Men det var under protest som Sametinget tog över dessa uppgifter.

Sametinget var kritiskt mot att regeringen begränsade Sametingets myndighetsansvar till att endast gälla frågor som berör samer. Exempelvis markförvaltning som berör både samer och andra stannade kvar hos länsstyrelserna. I ett plenumsuttalande menade Sametinget att beslutet om nya myndighetsuppgifter var diskriminerande och institutionell rasism.

Sametingsval
Vart fjärde år är det sametingsval och de samer som anmält sig till röstlängden får då utse sina företrädare. Inför årets val är det drygt 8300 personer med i röstlängden. Den 19 maj ska de utse 31 ledamöter till Sametingets plenum.

När det första Sametinget invigdes av kungen så var det hela elva partier som via sametingsvalet hade tagit sig in i Sametinget. Valdeltagandet har aldrig varit så högt som i det första sametingsvalet, 72 procent av de röstberättigade deltog i valet. I det senaste valet 2009 var valdeltagandet knappt 60 procent.