LÄNET

Länsstyrelserna positiva till miljölagsändring

18 av de 21 länsstyrelserna, däribland Jämtland, har ställt sig bakom ett förslag till lagändring när det gälller ansvar för sanering av förorenade områden.

I dag är det det nedlagda företagets branschtillhörighet som avgör om det är kommunen eller länsstyrelsen som har tillsynen.

Förslaget innebär att det är omfattningen av miljöstörningen som ska avgöra vem som har tillsynsansvaret.