Halmstad

Vindkraftsplaner möbleras om

Det sker stora ommöbleringar i planen var det är bäst att anlägga vindkraftverk i Halmstads kommun. Antalet lämpliga områden har mer än halverats i det nya planförslaget.

Bara två av de sex områden som planarkitekterna i första hand rekommenderat för utbyggnad av vindkraft finns kvar i det nya förslaget till översiktsplan som politikerna i kommunstyrelsen har i sina händer just nu.

– Stora delar av de områden som pekats ut som prioriterade för vindkraftutbyggnad står i konflikt med totalförsvarets intressen, säger Mila Sladic somär planarkitekt.

– Det har varit en omfattande revidering.

I det förslag som låg ute på samråd fanns totalt 16 områden som var mer eller mindre lämpliga för vindkraft. I det förslag som politikerna nu väntas godkänna för utställning finns bara sex kvar. Och av de sex områden som i det ursprungliga förslaget ansågs som mest lämpliga finns bara ett kvar, ett har tagits bort helt och de andra fyra har minskats.

Det är framför allt totalförsvarets synpunkter på den ursprungliga planen som har gjort att förändringarna har varit nödvändiga. Det är området som ligger vid gränsen till Laholm som tas bort helt. Två nya områden har lagts till de ligger vid gränsen till Hylte och vid Skedala.

Mila Sladic tror inte att den nya planen kommer att stöta på lika stort motstånd.

– Förhoppningvis kan vi efter det här gå vidare i planprocessen.