Förgiftad mark i Åsbro

Marken vid den nedlagda virkesimpregneringen i Åsbro i Sydnärke är full av kreosot och arsenik. Det visar Länsstyrelsens undersökningar av marken. Men det ska inte vara någon omedelbar risk att vistas inom området.

Däremot ar det olämpligt att låta små barn leka i området med risk att de får i sig förorenad jord, enligt informationen från Länsstyrelsen.

Vid ett möte den 12 maj ska ortsborna få mer information om den förorenade marken.

Länsstyrelsens rapport:

”Vid Åsbro gamla impregnering bedrevs det impregnering av virke med kreosotolja och metallsalter under perioden 1905-1952. Verksamheten har medfört att mark, vatten och sedimenten i Tisaren är förorenade med rester från impregneringskemikalierna. För att komplettera tidigare analyser och möjliggöra en samlad bedömning av riskerna, har Länsstyrelsen sett till att en ny undersökning av föroreningssituationen har genomförts. Resultaten visar att det finns höga halter av kreosot och arsenik i mark och sediment vid den gamla impregneringen. Länsstyrelsen bedömer dock inte att det är någon omedelbar risk att vistas på området, men det är olämpligt att låta små barn leka där då de kan få i sig av den förorenade jorden. De sediment i Tisaren som är förorenade med kreosot påverkar lokalt bottenlevande djur. Aktiviteter som rör om i sedimenten och ökar risken för spridning av kreosot bör undvikas i det mest förorenade området innanför piren”. Källa: Länsstyrelsen i Örebro län