Minskad vinst för Boliden

Gruvkoncernen Boliden redovisar en vinst före skatt på 668 miljoner kronor för årets första kvartal. Under samma kvartal i fjol låg vinsten på 1 133 miljoner kronor.

Omsättningen föll från 9,3 miljarder kronor till 5,9 miljarder kronor, ändå var resultatet bättre än väntat. Rörelsevinsten blev 788 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 692 miljoner kronor enligt en Reuters-enkät.
Bolidens aktie lyfte initialt med 2,9 procent på Stockholmsbörsen när siffrorna hade kablats ut.

Minskad efterfrågan
Den globala efterfrågan på zink och koppar minskade med drygt 15 procent under första kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol, skriver Boliden i delårsrapporten. Jämfört med fjolårets fjärde kvartal var det en nedgång på 5 respektive 10 procent.

”Stimulanspaket har aviserats i flera länder med satsningar i byggsektorn, främst infrastruktur, vilket förväntas stimulera efterfrågan på basmetaller”, skriver Boliden om marknadsutvecklingen. Bankerna har sänkt sina kortaste bolåneräntor mer än vad interbankräntan fallit med sedan i november, enligt en rapport från Finansinspektionen (FI).
Interbankräntan är räntan på lån bankerna emellan. En förklaring kan vara att bankernas upplåningskostnader minskat.

Ökad kreditrisk hos företagen
Bankernas marginal på lån till företag var i mars fortsatt högre än före finanskrisen.
”Sannolikt förklaras detta bland annat av att bankernas upplever att kreditrisken hos företagen ökat, men också av andra faktorer som högre kapitalkrav, högre avkastningskrav på kapital samt företagens försämrade förhandlingsstyrka gentemot bankerna”, skriver FI.

Positiva valutaeffekter under årets första kvartal uppgick till 582 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2008. Metallpris- och valutakurssäkringar bidrog med 408 miljoner kronor till resultatet.
Samtidigt vände kassaflödet ned till minus 1,8 miljarder kronor, från fjolårets plus 1,2 miljarder kronor. Enligt Boliden handlade det främst om ett resultat av högre varulager. Det negativa kassaflödet gjorde att Bolidens nettoskuld nästan fördubblades, från 4,3 miljarder till 8,2 miljarder kronor. Nettoskuldsättningsgraden lyfte från 31 till 52 procent.