Boverket

Vill upphäva detaljplanen vid Snäck

Statliga Boverket vill att regeringen upphäver Gotlands kommuns detaljplan för campingen vid Snäck norr om Visby.

Werkelin-företagens exploatering av området, med ett 100-tal villavagnar och stugor, har varit kontroversiell sedan starten 2003.

Detaljplanen, som beslutades i december 2007, överklagades av en granne, och det är inför Miljödepartementets avgörande i frågan som  Boverket inspekterat Snäck och yttrat sig i frågan.

Boverket underkänner både kommunens detaljplan och miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i planen, av främst formella skäl. Men bakom de formella skälen framträder områdets höga miljö- och kulturvärden som egentliga orsaker till ärendets känslighet.

Detaljplanen skiljde sig från översiktsplanen från 1995, som ville freda området på grund av att det bland annat är av riksintresse för naturvård och friluftsliv, skriver Boverket, och det skulle kommunen tydligare ha redovisat i processen.

Vad gäller miljökonsekvensbeskrivningen underkänns den främst för att den inte presenterar några alternativ. Men Boverket noterar också att den utrotningshotade örten dikesskräppa inte skyddas i planen och att dess livsmiljö redan angripits när campingen lagt igen en bäck.

Verket skriver också att miljökonsekvensbeskrivningen inte söker freda landskapsbilden eller möjligheten till promenader längs stranden, trots att strandområdet på platsen är ett av de viktigaste strövområdena runt Visby.