P3 Nyheter

Så här skriver bolagen

Efter att främst amerikanska filmbolag skickat klagobrev till universiteten och högskolorna har flera studenter stängts av från universitetsnätet Sunet. Så här ser några av klagomålen ut som Linköpings universitet tagit emot:

Entertainment Software Association
575 7th Street, NW, Suite 300
Washington, DC 20004 USA
Attention: Intellectual Property Enforcement
Tel: 202-223-2400

6 May 2009 08:04:05 GMT
ISP: Linkoping University
ESA Referensnummer:  182-93837705
IP Adress: 130.236.***.***
Intrångsdatum: 6 May 2009 06:38:59 GMT

Olovliga kopior av upphovsrättsligt skyddade interaktiva datorspel samt olovlig nedladdning av upphovsrättsligt skyddade interaktiva datorspel

Webbsida(or)/URL(s): [130.236.***.***]

Dear Linkoping University:

The Entertainment Software Association är en amerikansk handelsorganisation vilken representerar immaterialrättsliga intressen, inklusive upphovsrätt och rätten till titlar och varumärken, för ett flertal internationella företag som publicerar interaktiva spel för bl. a TV, video, persondatorer, bärbara apparater och Internet i USA, Sverige och andra länder (i det följande gemensamt kallade ESA-medlemmar). ESA är auktoriserat att vidta åtgärder för ESA-medlemmars räkning vars upphovsrätt och andra immateriella rättigheter kan antas ha kränkts på sätt som beskrivs i det följande.

ESA skickar detta varningsbrev med anledning av överträdelse av den svenska upphovsrättslagen, för att göra Linkoping University uppmärksam på att material på dess nätverk eller system gör intrång i upphovsrätt tillhörig en eller flera medlemmar i ESA.

Enligt information som ESA 6 May 2009 06:38:59 GMT har fått tillgängligt, har ESA fog för att anta att IP adressen 130.236.***.*** gör intrång i en eller flera ESA-medlemmars rättigheter i det att det på webbsidan/sidorna marknadsförs och erbjuds för nedladdning och försäljning olovliga kopior av upphovsrättsligt skyddade spelprodukter inklusive, men inte begränsat till

Title: Football Manager
Notice ID: 93837705
Infringement Source: BitTorrent
Infringement Timestamp: 6 May 2009 06:38:59 GMT
Infringement Last Documented: 6 May 2009 06:38:59 GMT
Infringer Username:
Infringing Filename: Football.Manager.2009-RELOADED
Infringing Filesize: 2346878991
Infringer IP Address: 130.236.***.***
Infringer DNS Name: ***.netlogon.liu.se
Infringer Port ID: 64578

Enligt upphovsrättslagen har en rättighetsinnehavare ensamrätt till sina verk. Ensamrätten innebär att endast rättighetsinnehavaren får förfoga över verket genom att framställa exemplar därav, och göra det tillgängligt för allmänheten, oavsett i original eller ändrad form, i översättning eller bearbetning, i annan litterär eller konstnärlig form eller genom andra tekniska medel. Ett verk görs tillgängligt för allmänheten genom ett offentligt framförande och genom att kopior därav erbjuds till försäljning, till uthyrning, till låns eller på annat sätt distribueras till eller görs tillgängligt för allmänheten.

Upphovsrättslagen erbjuder rättighetsinnehavaren ett antal sanktioner till skydd för sina ensamrätter såsom vitesförbud, skadestånd och destruktion av de olagliga produkterna. Under vissa omständigheter, kan intrånget också vara straffbart och leda till böter eller fängelse i upp till två år. För att säkerställa bevisning avseende omfattningen av intrånget medger lagstiftningen också att rättighetsinnehavaren ansöker om husrannsakan hos den som begått intrånget samt beslag av de olagliga produkterna.

I rättspraxis har konstaterats att en affärsidkare som handlar med produkter som är upphovs- eller varumärkesrättsligt skyddade anses ha en undersökningsplikt angående eventuella inskränkningar i försäljningen av dessa produkter när han köper in och därefter saluför produkterna. Om affärsidkaren underlåter att vidta en sådan undersökning innebär det oaktsamhet vilket är skadeståndsgrundande.

Vad gäller ansvaret för en Internet Service Provider ("ISP") för material på dess nätverk eller system som gör intrång i en upphovsrätt eller annan exklusiv rätt kan, enligt svensk lag, en ISP under vissa omständigheter hållas ansvarig för upphovsrättsintrång begånget på den publicerade sidan genom sin medverkan till publiceringen av upphovsrättsligt material och genom att ha gjort detta tillgängligt för allmänheten. Detta innebär till exempel att ett vitesförbud kan utfärdas också mot en ISP för att förhindra fortsatt olaglig publicering eller olovlig framställning av kopior av ett upphovsrättsligt skyddat alster.

De olovliga kopiorna av sådana spelprodukter eller material som gör intrång i rättigheterna förekommer eller görs tillgängliga via de webbsidor som angivits ovan. De föremålen listas och/eller identifieras därpå genom deras titlar, varianter därav eller beskrivningar av associerade verk och varumärken eller genom andra referenser eller genom återgivande av spelrelaterade illustrationer. Alla sådana alla speltitlar, kopior, listor, och/eller andra beskrivningar av, eller referenser till, innehållet i sådana spelprodukter och som gör intrång benämns härefter som "Intrångsmaterialet". Ytterligare information om intrånget framgår nedan.

Våra medlemmar har bekräftat till oss att de inte har samtyckt till reproduktionen, publiceringen, marknadsföringen, eller erbjudandet om nedladdning eller försäljning av Intrångsmaterialet på de aktuella sidorna. Publiceringen, marknadsföringen, och erbjudandet om nedladdning och försäljning av Intrångsmaterialet innebär därför upphovsrättsintrång.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan begär ESA att Linkoping University omedelbart
1. informerar innehavaren av webbsidan/sidorna om Intrångsmaterialet
2. tar bort, eller omöjliggör tillgång till, det Intrångsmaterial som beskrivs nedan
3. vidtar lämpliga åtgärder mot innehavaren av webbsidan/sidorna i enlighet med Er Missbrukspolicy i Ert avtal med innehavare av webbsidor, däri inbegripet uppsägning av en innehavare som begår upprepade intrång.

Vi ber om omedelbart besked om Er inställning härtill och huruvida Ni är beredda att tillmötesgå våra krav. I mellantiden förbehåller vi ESA-medlemmarna samtliga rättigheter.  Linkoping University eller innehavaren av webbsidan kan kontakta ESA på den adress som angivits ovan, företrädesvis via e-mail. Vänligen ange the ovan nämnda referensnumret i ämnesraden i all e-mail korrespondens.

Tack för Ert samarbete och snabba svar i detta ärende.

Med vänliga hälsningar,
Intellectual Property Enforcement
Entertainment Software Association

----------------------------------------------------------------

Friday, April 03, 2009
Linkoping University
S-581 83 Linkoping,  SE

RE:  Unauthorized Distribution of the Copyrighted Published Work Entitled Harry Potter and the Order of the Phoenix (Audio)

Dear Abuse Department: On behalf of the rights holder for the content listed below, we are writing this letter to state that we have a good faith belief that the unauthorized sharing (distribution) and downloading of this content has occurred by an individual making use of the IP address below at the date and time referenced at the end of this notice.

Harry Potter and the Order of the Phoenix (Audio)
130.236.***.***

We also state, under penalty of perjury, that the information in this notice is accurate and that we are authorized to act on behalf of the rights owner. Since you own this IP address, we request that you inform the individual who engaged in this conduct of the following:

Unauthorized file sharing is illegal.  However, we truly appreciate your interest in Harry Potter and the Order of the Phoenix (Audio).  We are making every attempt to provide this wonderful content to you in a host of legitimate ways, one of which is through the following website:
http://www.apple.com/itunes

Thank you for your cooperation in this matter.
Respectfully,
A Kempe
MediaSentry Operations

------------------------------
INFRINGEMENT DETAIL
--------------------
Infringing Work: Harry Potter and the Order of the Phoenix (Document)
First Found: 3 Apr 2009 08:17:46 EDT (GMT -0400)
Last Found: 3 Apr 2009 08:17:46 EDT (GMT -0400)
IP Address: 130.236.***.***
IP Port: 51413
Protocol: BitTorrent
Torrent InfoHash: 7AEA15E599433817B8BC165292354A5F27404A69
Containing file(s):
Nintendo DS ROMs - 800-1176 - English Language Only.torrent (2,101,096,010 bytes)
Infringing Work: Harry Potter and the Order of the Phoenix (Audio)
First Found: 3 Apr 2009 08:17:46 EDT (GMT -0400)
Last Found: 3 Apr 2009 08:17:46 EDT (GMT -0400)
IP Address: 130.236.***.***
IP Port: 51413
Protocol: BitTorrent
Torrent InfoHash: 7AEA15E599433817B8BC165292354A5F27404A69
Containing file(s):
Nintendo DS ROMs - 800-1176 - English Language Only.torrent (2,101,096,010 bytes)

----------------------------------------------------------------

28 Apr 2009 15:27:22 GMT
Linkoping University

RE:  Unauthorized Distribution of the following copyrighted computer program(s):

Dear Sir/Madam:
The Business Software Alliance (BSA) has determined that the connection listed below, which appears to be using an Internet account under your control, is using a P2P network seen below to offer unlicensed copies of copyrighted computer programs published by the BSA's member companies.

Evidentiary Information:
Notice ID: 5344718
Asset: Adobe Dreamweaver
Protocol: BitTorrent
IP Address:  130.236.***.***
DNS: *.netlogon.liu.se
File Name: Adobe Dreamweaver CS3 + 150 Dreamweaver Templates [RH]
File Size: 325296441
Timestamp: 27 Apr 2009 15:31:09 GMT
Last Seen Date: 27 Apr 2009 15:31:09 GMT
Username (if available):
Port ID: 59246

The above computer program(s) is/are being made available for copying, through downloading, at the above location without authorization from the copyright owner(s).

Based upon BSA's representation of the copyright owners in anti-piracy matters, we have a good faith belief that none of the materials or activities listed above have been authorized by the rightholders, their agents, or the law.  BSA represents that the information in this notification is accurate and states, under penalty of perjury, that it is authorized to act in this matter on behalf of the copyright owners listed above.

We hereby give notice of these activities to you and request that you take expeditious action to remove or disable access to the materials described above, and thereby prevent the illegal reproduction and distribution of pirated software via your company's network. As you know, illegal on-line activities can result in 50 million people on the Internet accessing and downloading a copyrighted product worldwide without authorization - a highly damaging activity for the copyright holder.

We appreciate your cooperation in this matter. Please advise us regarding´what actions you take.

Yours sincerely,
Internet Enforcement Team
Business Software Alliance,
URL: http://www.bsa.org