Halland

Fiskar tvingas flytta

Nu bedöms flödena i Lyabäcken på Hallandsås vara så låga att Banverket i dag börjat flytta fiskarna från bäcken till en fiskodling, enligt den handlingsplan som arbetats fram. När läget åter stabiliserats i bäcken flyttas fiskarna tillbaka till sin naturliga miljö.

Fiskarna det handlar om är så kallad stationär bäcköring, vilket innebär att de lever hela sitt liv i bäcken. Däremot anser Banverket att det ännu inte är aktuellt att bevattna den våtmark vid Ledtorp och området vid Lyabäckens nedre del, som också omfattas av handlingsplanen.