Ingen dispens för myggbekämpning

Kemikalieinspektionen sa i dag nej till dispens för myggbekämpning i skyddade områden vid Nedre Dalälven. Det eftersom det inte går att utesluta att bekämpningen skulle kunna påverka andra arter än stickmyggor.

Myggbekämpningen mot den ymniga förekomsten av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet har pågått på dispens i flera år. Det handlar om flygbesprutning med hjälp av en speciell bakterie, BTI-bakterien.

Kemikalieinspektionen har redan gett dispens för besprutning i de områden som hade tillstånd förra året. 

Men i år ville Nedre Dalälvens Utvecklings AB utvidga behandlingen till Färnebofjärdens nationalpark och flera Natura 2000-områden, där det enligt skötselplanerna är förbjudet att använda bekämpningsmedel.

Länsstyrelsen i Gävle har tidigare sagt nej till besprutning i skyddade områden. Men i år ändrade man sig och landshövdingen tog själv ställning för besprutning även i nationalparken.

Företaget har hävdat att det inte finns någon risk för andra organismer än just stickmyggornas larver. Men enligt Naturvårdsverket och den oberoende forskare, som granskar projektet kan man inte utesluta långsiktiga effekter på andra organismer. 

Kemikalieinspektionen anser att Miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller lagens krav eftersom den inte tar ett grepp på den totala effekten av myggbekämpningen i alla områden som besprutas.

Därför drar man slutsatsen att man bör avvakta slutrapporten från den oberoende granskningen där det också ska ges alternativa förslag till hur man ska komma tillrätta med myggproblemet i Nedre Dalälvsområdet.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se