Lagstiftningen är ohållbar

Våra vänner på , Yes In My BackYard, publicerar idag ett blogginlägg av som står bakom boken Övergivna platser. Boken skildrar de delar av Sverige som glömts bort – tomma simhallar, fabriker, hotell och racingbanor. I samarbete med Fastighetsägarna har han nu gjort en ny bok – Övergivna planer. På samma sätt som i Övergivna platser berättas historien om det bortglömda Sverige, fast här med fokus på planarbetet.

I Sverige finns en lag som heter Plan- och bygglagen, PBL. Den reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Alla kommuner är till exempel skyldiga att upprätta en översiktsplan. I den beskrivs hur kommunens markanvändning (bebyggelse, transporter, jord- och skogsbruk m.m.) ska utvecklas på sikt. Det ska också finnas detaljplaner. Som det hörs på namnet är den mer detaljerad, och kan röra ett område av olika storlekar - från en enskild fastighet till en hel stadsdel. Vill man bygga ett hus till exempel får man anpassa bygget efter kommunens detaljplan.

PBL är en lag som kom till under slutet av 80-talet när den ekonomiska tillväxten var långsam och det var svårt att hyra ut lägenheterna i miljonprogrammen. Lagen utformades så att den skulle begränsa möjligheterna för konkurrens och förnyelse i byggandet. Detta för att stabilisera den dåvarande situationen. Idag är lagstiftningen direkt ohållbar. PBL är idag så snårig och svåröverskådlig att inte ens de som arbetar med lagstiftningen i alla lägen förstår vad den säger.

En lag bör vara förutsägbar, lätthanterlig och transparent. YIMBY och Jan Jörnmark menar att problemen kommer att öka. Den plan- och bygglagstiftning vi har idag främjar en stad som breder ut sig längs med marken och motverkar förtätning och att bygga på höjden. Det resulterar till längre transportssträckor, mer energisvinn och en oattraktivare stad – raka motsatsen till den levande promenadstad de flesta idag vill eftersträva.

Jag tror att det är genom att se hela bilden, att studera det som glömts bort och gömts undan, vi lättast förstår det som tillåtits att vara kvar. För att förstå varför det är bostadsbrist idag, behöver vi se få perspektiv på vad som händer idag.

My