Många barn får otillräcklig psykiatrihjälp

Kvaliteten på barnpsykiatrin varierar kraftigt i landet. En nationell granskning som Socialstyrelsen har gjort visar att barn och unga med psykiska problem sällan får träffa en läkare och att journalföring och uppföljning har stora brister.

Sophie Ekman är skolöverläkare i Solna och hon möter många barn som skulle behöva mer hjälp.

– Ofta är det ju ett barn som har misslyckats på ett eller annat sätt i skolan där alla är trötta och irriterade på barnet för det kommer inte ihåg läxorna, gör inte vad det ska, det spelar pajas, det uteblir, det glömmer, det har skolproblem och alla är irriterade på det här barnet. Så det är ett olyckligt barn, säger hon.

Socialstyrelsens tillsyn visar att det är den här gruppen av ofta mycket sårbara barn som drabbas när barnpsyk inte fungerar.

De kan ha koncentrationssvårigheter eller ha svårt med att samspela med andra, ibland till följd av en ADHD-problematik. Trots att barnen söker hjälp och att skolöverläkaren skriver en remiss blir många utan både diagnos och behandling.

Det faktum att barnpsykiatrin på många ställen inte för ordentliga journaler, att barnen inte får träffa läkare och att det ofta dröjer orimligt länge med behandling är något som fått Socialstyrelsen att reagera.

Johan Carlsson är chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet och han anser att det här inte är förenligt med hälso- och sjukvårdslagens krav på likvärdig vård.

– Nej, lagen säger ju att alla medborgare ska ha en likvärdig vård och med de här stora skillnaderna är det så att på vissa håll i landet så anser vi inte att man uppfyller det. Därför ställer vi starka krav på vårdgivaren på en del håll att raskt förbättra situationen, säger han.

Det är landstingen som bär huvudansvaret, anser Socialstyrelsen, men när skolöverläkare Sophie Ekman försöker hjälpa barn med psykiska problem är det ändå de barnpsykiatriska mottagningarna som är hindret, tycker hon.

– Det känns som om man ofta fastnar på den psykosociala problematiken, som ju faktiskt finns hos de flesta barnfamiljer och som i sig säkert behöver belysas. Men jag tycker att man ska titta på barnet som en egen individ. Det är det vikigaste och när man väl har kartlagt vilka svagheter eller problem det barnet har då kan man gå vidare med den psykosociala problematiken, säger Sophie Ekman.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se